Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Informacja koronawirus
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Rewitalizacja PKP w Bogorii

„Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii”

Wartość projektu:

5 061 797,63 zł

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast

Finansowanie:

3 037 078,58 zł

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

2 024 719,05 zł

z Budżetu Gminy Bogoria

Termin realizacji : 2009-2015

Stan istniejący

Obecnie centrum miejscowości Bogoria jest postrzegane przez mieszkańców i odwiedzających Gminę jako mało atrakcyjne, nieestetyczne i mało funkcjonalne. Przyczyną niezadowolenia są istniejące nieużytki po starej stacji PKP, dawne budynki mieszkalne nadające się jedynie do wyburzenia oraz zdegradowany teren. Obszar porośnięty samosiewami jest obecnie nieużytkowany oraz wpływa negatywnie na wizerunek miejscowości będącej centrum Gminy. Nieurządzony teren starej stacji, rozebrane torowiska, porozsypywany gruz nie sprzyjają estetyce istniejącej przestrzeni. Na przedmiotowym terenie brakuje atrakcyjnych ofert spędzenia wolnego czasu. Centrum miejscowości, które obecnie jest terenem zdegradowanym powinno być miejscem charakterystycznym, wyróżniającym się i przede wszystkim umożliwiać mieszkańcom i turystom spędzanie wolnego czasu, organizowanie spotkań i imprez.

Zarówno Gmina Bogoria jak i powiat staszowski są terenami o znacznej liczbie obiektów zabytkowych, do których licznie przyjeżdżają turyści. Bogoria jest miejscowością o dużym potencjale, jednak widok zdegradowanego obszaru po stacji PKP położonego przy nowo zagospodarowanym rynku wpływa niekorzystnie na wizerunek miejscowości. Brak elementów zachęcających do zatrzymania się sprawia, że turyści przejeżdżają obojętnie. Niedostateczna estetyka nie wpływa na przyciągnięcie turystów oraz inwestorów stwarzających warunki do rozwoju

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dzięki realizacji projektu wskazane problemy zostaną całkowicie rozwiązane. Kompleksowe zagospodarowanie terenu spowoduje jego ożywienie oraz zapewnienie poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności i przybywających turystów. Likwidacja samosiewów (chaszczy) wpłynie na wzrost estetyki obszaru objętego projektem. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności.

Cel główny rewitalizacji to - Rewitalizacja centrum miejscowości Bogoria poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenów zdegradowanych, nadanie im nowej jakości estetycznej i funkcjonalnej w celu podniesienia konkurencyjności miejscowości, zwiększenia atrakcyjności turystycznej oraz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury rekreacyjnej.

Cele szczegółowe.

 1. Wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego poprzez wykorzystanie zdegradowanych i dysfunkcjonalnych aktualnie terenów centrum miejscowości.
 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w centrum miejscowości.
 3. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej miejscowości Bogoria.
 4. Wyrównanie szans rozwojowych w dostępie do wysokiej jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.
 5. Podniesienie jakości życia mieszkańców.
 6. Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego poprzez kompleksowe zagospodarowanie nieużytkowanego terenu, budowę boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną i boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci, miejsc parkingowych i placów utwardzonych oraz urządzenie zieleni.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest: Remont budynku administracyjnego i dawnej nastawni ( wymiana pokrycia dachowego i docieplenie wraz z otynkowaniem). W budynku tym będzie miał swoją siedzibę Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, a w budynku dawnej nastawni będą garaże dla autobusów szkolnych, Rozbiórka zdewastowanych obiektów stwarzających zagrożenie, Budowa boiska sportowego z bieżnią i trybunami, Budowa boiska wielofunkcyjnego, Budowa miejsc postojowych, placu zabaw dla dzieci, placów utwardzonych i dróg dojazdowych, Urządzenie terenów zielonych z alejkami, oświetleniem parkowym, ławkami, Wymiana 30 centymetrowej zewnętrznej warstwy zdegradowanego gruntu. Po wykonaniu powyższych prac w 2015r. powstanie obszar zrewitalizowany o powierzchni 3,13 ha.

  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 1
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 2
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 3
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 4
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 5
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 6
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 7
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 8
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 9
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 10
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 11
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 12
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 13
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 14
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 15
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 16
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 17
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 18
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 19
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 20
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 21
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 22
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 23
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 24
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 25
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 26
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 27
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 28
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 29
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 30
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 31
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 32
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 33
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 34
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 35
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 36
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 37
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 38
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 39
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 40
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 41
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 42
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 43
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 44
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 45
  Rewitalizacja PKP w Bogorii - 46

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl